کالکشن انعکاس (تابستان ۲۰۲۲)

بهمن 20, 1401

مجموعه انعکاس به دنبال بازتاب بیرونی درخشش خود است . از این رو این درخشش را با انعکاس نور خورشید و آسمان برچهره خود ، در لبه بام جشن می گیرد . کاراکتر زن این مجموعه بدون ترس بر لبه بام می رقصد و از قدرت و درخشش درونی خود لذت می برد و از نشان دادن زیبایی خود هراسی ندارد .

“حرکت نور روی صورت ، و انعکاس نور از رفلکتور ، و رقص لباس در ارتفاع، همگی بازتابی از تابستان هستند.”