کالکشن بالانس (پاییز – زمستان ۲۰۲۰/۲۱)

بهمن 20, 1401

این کالکشن در جستجوی تعادل است ، تعادلی که در تقابل با عدم تعادل های موجود قرار گرفته است . گویی با دیدن دور نمایی از آینده می دانیم که باید به سمت آن تعادل حرکت کنیم . کاراکتر زن پیشرو این مجموعه در تصاویر ، با تعادل کامل بر لبه بام ایستاده و چشم اندازی را می بیند که به او کمک می کند تا به خوبی این توازن را برقرار نماید.